RODO - kandydaci do pracy i proces rekrutacyjny

Dane osobowe kandydatów dopracy są przetwarzane przez Administratora danych osobowych (ADO), którym jestBytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.

wyłącznie do celówrekrutacji oraz kontaktowych, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

Podaniedanych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiemmożliwości nawiązania stosunku pracy.

Danemogą przetwarzać tylko wyznaczeni i upoważnieni pracownicy przez ADO

Każdemukandydatowi, który przechodzi proces rekrutacji przysługuje prawo do:

  • -Wgląduw swoje dane osobowe,
  • -Uzyskaniakopi danych,
  • -Żądaniasprostowania danych,
  • -Usunięciadanych,
  • -Ograniczeniaprzetwarzania danych,
  • -Wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • -Cofnięciazgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • -Wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w procesie rekrutacji, w przypadku braku zatrudnienia, będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu procesu, a następnie usuwane.

Daneosobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiejani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Załączniki: